:: Login ::
Username :
Password:
 
New member

:: MENU ::
 : หน้าหลัก

 : ประวัติ

 : เทคนิคการจัดฝึกอบรม

 : การบริหารโครงการ

 : หลักสูตรฝึกอบรม

 : ตัวอย่าง หลักสูตรฝึกอบรม

 : เกมนันทนาการ

 : เพลงนันทนาการ

 : เพลงสันทนาการ/ท่าประกอบ

 : กิจกรรม

 : ภาพกิจกรรม

 : เว็บบอร์ด

 : E-mail


การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม

ความหมายของคำว่า เกม และ กิจกรรม
คำนิยามในพจนานุกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ความหมายของคำว่า เกม และกิจกรรม แตกต่างกันดังนี้ เกม (GAME) หมายถึง การแข่งขัน การเล่นเพื่อความสนุก กิจกรรม (ACTIVITY) หมายถึง การที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ แต่ในวงการอบรมทั่วไปมักจะเรียกสองคำนี้รวมกันว่า เกม (GAME) เพราะฉะนั้น ในคู่มือเล่มนี้ผู้รวบรวมจึงขอเรียกรวมคำว่า เกม (GAME) เช่นกัน

ทำไมต้องใช้เกมในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมในยุคปัจจุบันได้รับการพัฒนาแตกต่างไปจากยุคอดีต คือ ในอดีตเน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่วิทยากร ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรจะต้องพูดเก่ง ีเทคนิคการสร้างอารมณ์ขันให้ผู้ฟังหัวเราะได้เป็นระยะตลอดเวลา วิธีการนี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังนิยมใช้กันอยู่ในบางโอกาส แต่มีข้อจำกัดคือเป็นการสื่อสารทางเดียว ู้ฟังอาจได้รับความสนุกสนาน แต่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้อยมาก ดังนั้น ในปัจจุบันการฝึกอบรมจะเน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนมากขึ้น เพราะจากการศึกษาพบว่าวิธีการนี้เป็นกระบวนการที่มีผลต่อการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ดีกว่า ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ตรงกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม และการฝึกอบรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้เกม และกิจกรรมเป็นสื่อประกอบการอบรม ดังนั้น การคิดค้นและพัฒนาเกมและกิจกรรมในการฝึกอบรมจึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน

การใช้เกมในการฝึกอบรม
หมายถึง การอบรมที่ใช้เกมเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าอบรม ซึ่งเกิดขึ้นในการอบรม เป็นกระบวนการสำคัญในการเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีการพัฒนาแนวความคิด และวิธีการที่ทันสมัย ดำเนินงานเป็นขั้นตอนเป็นระบบและมีการคิดค้นพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การถ่ายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการนำเกมและกิจกรรมมาใช้ประกอบการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการใช้เกมในการฝึกอบรม
1. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำงาน และทำกิจกรรม ร่วมกับคนอื่น ๆ ปฏิบัติ อยู่ในกติกา และรู้จักใช้ความคิด
2. เปิดโอกาสให้ผู้นำเกมได้ศึกษาพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้เข้ารับการอบรม
3. ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้านอื่น ๆ โดนการใช้เกมเป็นสื่อ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เบื่อ
5. ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความสนุกสนานร่าเริง ผ่อนคลายความเครียด

วีระพันธ์ แก้วรัตน์
ผู้รวบรวม